Có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải tính trước. Hễ tính trước là đâm ra do dự. Vì trong lòng sinh nỗi sợ hãi.

Tháng tám còn mãi | An Ni Bảo Bối. (via mocdieptu)